Zgłoś naruszenie

Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa
oraz obowiązujących w Spółce procedur i standardów etycznych.

Niniejsza procedura określa zasady postępowania w przypadku zidentyfikowania naruszeń prawa, standardów etycznych lub procedur obowiązujących w Remak-Energomontaż S.A. (Spółka).

Niniejsza procedura jest dostępna na stronie internetowej remak.com.pl w zakładce Firma oraz jest dostępna w Biurze Zarządu Spółki.

§ 1

Każda osoba, w szczególności pracownik Spółki (lub inna osoba wykonująca czynności na rzecz Spółki), która zetknęła się lub pozyskała informacje o naruszeniach prawa, procedur lub standardów etycznych, w tym o potencjalnych naruszeniach (dalej „Naruszenie”), ma możliwość anonimowego przekazania Członkom Zarządu (jeżeli zgłoszenie dotyczy pracowników lub innych osób wykonujących czynności na rzecz Spółki) lub Radzie Nadzorczej (jeżeli zgłoszenie dotyczy Członków Zarządu) zgłoszenia o takich naruszeniach. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego łącza elektronicznego utworzonego na stronie internetowej Spółki: remak.com.pl znajdującego się pod adresem https://www.remak.com.pl/zglos-naruszenie

Zgłoszone Naruszenia („Zgłoszenie”) rejestrowane są w rejestrze prowadzonym przez Spółkę (jeżeli zgłoszenie dotyczy pracowników lub innych osób wykonujących czynności na rzecz Spółki) lub Radę Nadzorczą (jeżeli zgłoszenie dotyczy Członków Zarządu).

§ 2

1. Członek Zarządu/Rada Nadzorcza po weryfikacji Zgłoszenia może podjąć decyzję o dalszych działaniach, a w szczególności:

a) zwołaniu posiedzenia Zarządu/Rady Nadzorczej,
b) wydaniu poleceń pracownikom lub innym osobom wykonującym czynności na rzecz Spółki których Zgłoszenie dotyczy,
c) podjęciu środków dyscyplinarnych wobec pracownika lub innych osób wykonującym czynności na rzecz Spółki, których Zgłoszenie dotyczy,
d) wysłuchaniu Członka Zarządu, jeżeli Zgłoszenie dotyczy Naruszenia dokonanego przez Członka Zarządu,
e) złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa,
f) podjęciu innych działań zgodnie z przepisami prawa.

2. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach usuwane są niezwłocznie po zakończeniu wyżej opisanych działań. Spółka i Rada Nadzorcza zapewniają zachowanie poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia, w przypadku, gdy osoba ta ujawniła swoją tożsamość lub jej tożsamość jest możliwa do ustalenia.

3. Osoba, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, powiadamiana jest niezwłocznie o fakcie dokonania Zgłoszenia oraz o przeprowadzonej procedurze weryfikacji zasadności Zgłoszenia, z zastrzeżeniem zachowania poufności danych osoby dokonującej Zgłoszenia i w zakresie w jakim jest to zgodne z przepisami prawa.

4. Spółka i Rada Nadzorcza zapewniają osobie dokonującej Zgłoszenia oraz osobie, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

5. Spółka i Rada Nadzorcza zapewniają pracownikom, którzy zgłaszają Naruszenia ochronę w szczególności przed działaniami o charakterze represyjnym lub dyskryminacją lub innymi nieprawidłowymi zachowaniami.

§ 3

1. Spółka zobowiązuje się zapoznać Pracowników Spółki oraz inne osoby wykonujące czynności na rzecz Spółki z niniejszą procedurą.

2. Zarząd Spółki zobowiązuje Dyrektorów i Kierowników działów do zapoznania podległych pracowników z niniejszą procedurą.


W celu zgłoszenia naruszenia proszę użyć poniższego formularza.

Formularz zgłaszania naruszenia

Badania niszczące i nieniszczące Badania niszczące i nieniszczące

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Modernizacja i montaż elektrofiltrów Modernizacja i montaż elektrofiltrów

Modernizacje i montaże elektrofiltrów są jedną z głównych dziedzin działalności naszej Spółki.

Naprawy i wymiany walczaków Naprawy i wymiany walczaków

Jadną ze specjalności naszej Spółki jest prowadzenie diagnostyki i naprawy walczaków kotłowych

Modernizacje i montaże kotłów Modernizacje i montaże kotłów

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.