OGŁOSZENIE ZARZĄDU REMAK S.A. O ZMIANIE TERMINU ZWOŁANIA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 oraz § 21 ust.2 i § 23 Statutu „REMAK” S.A. informuje, iż zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyznaczony pierwotnie na dzień 28 marca 2019 roku na godz. 12.00.

Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie odbędzie się w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.

Porządek obrad pozostaje niezmieniony i przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. za rok obrotowy 2018.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. za rok 2018, a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki za rok 2018 z uwzględnieniem wymagań wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 oraz sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” S.A. za rok obrotowy 2018.
  7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutoriów z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
  9. Zamknięcie obrad.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 25 marca 2019 r. (dalej: Dzień Rejestracji).

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 26 marca 2019 roku, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 i w Opolu przy ul. Zielonogórskiej nr 3 (pok. Nr 406) w godzinach od 9.00 do 14.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 5 kwietnia 2019 roku do 9 kwietnia 2019 roku. Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak też wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Zgromadzenia, Zarząd REMAK S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie może być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej zapisane w formacie PDF na skrzynkę e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie jak też projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki najpóźniej 19 marca 2019 roku.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka będzie niezwłocznie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej: www.remak.com.pl

Do oświadczeń, wniosków i projektów uchwał składanych na piśmie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w celu identyfikacji oraz w celu potwierdzenia liczby posiadanych akcji.

Każdy akcjonariusz może podczas obrad Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

Wskazanie, gdzie oraz w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji

Zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał są udostępnione na stronie internetowej www.remak.com.pl od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej www.remak.com.pl


wszystkie artykuły powrót do kategorii
Badania niszczące i nieniszczące Badania niszczące i nieniszczące

Możemy pochwalić się bardzo bogatym zapleczem technicznym i sprzętowym, a także wysoko wykwalifikowaną kadrą w zakresie spawalnictwa i kontroli jakości.

Modernizacja i montaż elektrofiltrów Modernizacja i montaż elektrofiltrów

Modernizacje i montaże elektrofiltrów są jedną z głównych dziedzin działalności naszej Spółki.

Naprawy i wymiany walczaków Naprawy i wymiany walczaków

Jadną ze specjalności naszej Spółki jest prowadzenie diagnostyki i naprawy walczaków kotłowych

Modernizacje i montaże kotłów Modernizacje i montaże kotłów

Montaże, modernizacje i remonty kotłów parowych i wodnych wszystkich typów są główną dziedziną działalności naszego przedsiębiorstwa.