do góry


Raport bieżący nr 3/2018 - Zawarcie umowy.


  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018, Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez RAFAKO S.A. umowy, której stronami są RAFAKO S.A. – zleceniodawca i REMAK S.A. - zleceniobiorca.

  Przedmiotem umowy jest wykonanie prac związanych z kompletnym demontażem części mechanicznej i izolacji termicznej oraz kompletnego montażu części mechanicznej elektrofiltru nr 9 z przeznaczeniem dla instalacji SCR kotłów K9 i K10 w Elektrowni Kozienice.

  Łączna wartość umowy wynosi 15.500,00 tys. zł. netto. Zadanie realizowane będzie do października 2018 roku.

  Łączna wysokość kar za nieterminowe wykonanie kontraktu do 25% wartości brutto wynagrodzenia kontraktowego, zapłata ewentualnych kar umownych nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

  Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość i znaczenie dla Spółki.


  Data publikacji: 2018-02-07 10:49


  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.