do góry


Raport bieżący nr 15/2018 - Zawarcie umowy.


  W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017, Zarząd REMAK S.A. _"Emitent"_ podaje do wiadomości, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż została podpisana umowa, której stronami są: Budimex S.A., T?cnicas Reunidas S.A. – Turów spółka cywilna jako zleceniodawca i REMAK S.A. jako zleceniobiorca.
  Przedmiotem umowy jest montaż Elektrofiltra w Elektrowni Turów.
  Łączna wartość umowy wynosi 9.999,99 tys. zł.
  Zadanie realizowane będzie do stycznia 2019 roku.
  Kary umowne w związku ze zwłoką w dotrzymaniu częściowych terminów realizacji i niedotrzymania ogólnego terminu realizacji nie mogą przekroczyć łącznie 11% wynagrodzenia umownego netto.
  Umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość i znaczenie dla Spółki.


  Data publikacji: 2018-05-09 15:57


  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.