do góry


Raport bieżący nr 14/2018 - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta.


  Zarząd REMAK S.A. _"Spółka"_ podaje do wiadomości, że w dniu 2 maja 2018 roku wpłynęło zawiadomienie od ESALIENS Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o treści jak poniżej:

  Uwzględniając art. 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512_, zwanej dalej "Ustawą" informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2018 roku przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A., co wpływa na zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
  Przed dniem przeprowadzenia tych transakcji na rachunku Funduszu znajdowało się 164.052 akcji Spółki, co stanowiło 5,47% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 164.052 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,47% na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Na moment przekazania niniejszego zawiadomienia na rachunku Funduszu znajduje się 141.170 akcji Spółki, co stanowi 4,71% udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 141.170 głosów z tych akcji, co stanowi 4,71% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Nie występują podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit.c Ustawy.
  W zakresie Funduszu, liczba głosów z akcji, o której mowa w art.69 ust. 4 pkt 7 oraz pkt 8 Ustawy: brak.
  W zakresie Funduszu, łączna suma liczby głosów oraz jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów, o których mowa w art. 69 ust.4 pkt 9 Ustawy, wynoszą odpowiednio: 164.052 oraz 5,47%.


  Data publikacji: 2018-05-02 19:01


  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.