do góry


WALNE ZGROMADZENIE 2018


   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU REMAK S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  -  2018.03.22

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 oraz § 21 ust.2 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 22 marca 2018 roku o godz. 12.00 w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A. za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. za rok obrotowy 2017.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej REMAK S.A. za rok 2017, a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą REMAK S.A. oceny sytuacji Spółki za rok 2017 z uwzględnieniem wymagań wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. za rok obrotowy 2017.
  7. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A.
  10. Zamknięcie obrad.
  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 6 marca 2018 (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A.).
  Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż 7 marca 2018 roku, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 i w Opolu przy ul. Zielonogórskiej nr 3 (pok. Nr 406) w godzinach od 9.00 do 14.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19 marca 2018 roku do 21 marca 2018 roku. Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia REMAK S.A. Żądanie takie może być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej zapisane w formacie PDF na skrzynkę e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki najpóźniej 28 lutego 2018 roku.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Spółka będzie niezwłocznie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej: www.remak.com.pl.
  Do oświadczeń, wniosków i projektów uchwał składanych na piśmie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji oraz w celu potwierdzenia liczby posiadanych akcji.
  Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu REMAK S.A., w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej www.remak.com.pl .
  Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd REMAK S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.

   

   

  Dokument
  Pobierz

  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

  Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

  Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.