do góry


ŁAD KORPORACYJNY


  Informacja na temat stanu stosowania przez REMAK SA rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.
  Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 6 rekomendacji:
  II.R.2., III.R.1., IV.R.2., VI.R.1., VI.R.2., VI.R.3.

  Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 13 zasad szczegółowych:
  I.Z.1.3., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.2., II.Z.7., III.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., IV.Z.3., V.Z.6., VI.Z.4.
   
  Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

  Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest zwoływane w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
   
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
   
  Zarząd stanowi organ wykonawczy Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Kierując się interesem Spółki określa strategię oraz główne cele działania Spółki, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba również o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.

   

   

  Dokument
  Pobierz
  Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
  Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w REMAK SA w 2016
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej REMAK SA z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2016
  Ocena sytuacji REMAK SA za rok 2016 z uwzględnieniem wymagań wynikających z "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016"
  Zasady Ładu Korporacyjnego obowiązujące w 2015r
  Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w REMAK SA w 2015
  Informacja o treści obowiązującej w Spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
  Ocena sposobu wypełniania przez REMAK SA obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
  Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywną lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2015
  Informacja o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze w roku obrotowym 2015.
  Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015r.
  Statut Spółki
  Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Regulamin Rady Nadzorczej
  Regulamin Zarządu
  Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki

   
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.