do góry


INFORMACJE FINANSOWE


   

  Podstawowe wskaźniki finansowe

  Wyszczególnienie
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

   

   RENTOWNOŚĆ          

  Rentowność sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży /
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

  7,0%
  8,3%
  6,8%
  2,6%
  -12,8%

  Rentowność EBIT Zysk (strata) na działalności operacyjnej /
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

  6,4%
  6,1%
  6,5%
  1,5%
  -12,0%

  Rentowność EBITDA Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja /
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

  7,9%
  8,0%
  8,8%
  4,9%
  -10,9%

  Rentowność netto Zysk (strata) netto /
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

  4,5%
  4,2%
  3,9%
  3,6%
  -10,7%

   

   PŁYNNOŚĆ          

  Płynność ogólna Aktywa obrotowe /
  Zobowiązania krótkoterminowe

  2,6
  2,2
  1,7
  1,0
  0,9

  Płynność przyśpieszona Aktywa obrotowe - Zapasy /
  Zobowiązania krótkoterminowe

  2,5
  2,2
  1,7
  1,0
  0,9

   

   ZADŁUŻENIE          

  Zadłużenie ogółem Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe + Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia międzyokresowe bierne / Suma bilansowa

  0,83
  0,90
  0,91
  0,96
  1,0

  Zadłużenie Finansowe Netto Zobowiązania oprocentowane (kredyty, pożyczki, obligacje, leasing itp.) - Środki pieniężne i pozostałe ekwiwalenty gotówki / EBITDA

  -0,18
  -0,48
  0,14
  6,38
  -0,36

   

   SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA          

  Rotacja zapasów (dni) Zapasy /
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * ilość dni w okresie

  0,4
  0,4
  0,7
  1,5
  0,7

  Rotacja należności (dni) Należności krótkoterminowe/
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * ilość dni w okresie

  94
  120
  133
  159
  61

  Rotacja zobowiązań (dni) Zobowiązania krótkoterminowe /
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów * ilość dni w okresie

  62
  75
  109
  184
  91

   

   

   

  Wybrane dane finansowe

  Wybrane dane finansowe
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013

  Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

  170 127
  144 266
  122 009
  84 925
  262 967

  Zysk (strata) z działalności operacyjnej

  10 842
  8 752
  7 969
  1 269
  -31 680

  Zysk (strata) brutto

  10 207
  7 987
  7 255
  4 836
  -31 425

  Zysk (strata) netto

  7 694
  6 111
  4 701
  3 074
  -28 226

  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

  -862
  9 875
  26 132
  -18 596
  -20 499

  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

  -924
  -2 499
  -563
  3 732
  -305

  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

  -676
  -15 340
  -12 869
  5 852
  2 283

  Przepływy pieniężne netto, razem

  -2 462
  -7 964
  12 700
  -9 012
  -18 521

  Aktywa razem

  100 211
  91 701
  86 103
  68 448
  88 928

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

  82 922
  82 133
  78 699
  65 592
  88 775

  Zobowiązania długoterminowe

  872
  636
  949
  573
  303

  Zobowiązania krótkoterminowe

  29 458
  30 092
  37 055
  43 449
  66 377

  Kapitał własny

  17 289
  9 568
  7 404
  2 856
  153

  Kapitał zakładowy

  7 500
  7 500
  7 500
  7 500
  7 500

  Liczba akcji (w szt.)

  3 000 000
  3 000 000
  3 000 000
  3 000 000
  3 000 000

  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

  2,56
  2,04
  1,57
  1,02
  -9,41

  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

  5,79
  3,19
  2,47
  0,95
  0,05

  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

  0,00
  0,00
  0,00
  0,00
  0,00  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.