do góry


INFORMACJE FINANSOWE


   

  Podstawowe wskaźniki finansowe

  Wskaźnik
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011

  Rentowność sprzedaży zysk netto/przychody ze sprzedaży

  4,24%
  3,85%
  3,62%
  -10,73%
  -4,94%
  2,63%

  Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) aktywa bieżące/zobowiązania bieżące (*)

  0,93
  0,84
  0,71
  0,97%
  1,16
  1,36

  Wskaźnik ogólnego zadłużenia zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

  0,34
  0,44
  0,64
  0,75
  0,57
  0,39

  Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) zysk netto/aktywa ogółem (*)

  6,80%
  6,00%
  4,20%
  -23,70%
  -12,90%
  5,00%

   (*) - dane bilansowe liczone jako średnia z 5 stanów na koniec roku poprzedzającego rok obrotowy oraz na koniec każdego kwartału roku obrotowego.

   

   

   

  Wybrane dane finansowe

  Wybrane dane finansowe
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011

  Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

  144 266
  122 009
  84 925
  262 967
  408 661
  232 442

  Zysk (strata) z działalności operacyjnej

  8 752
  7 969
   1 269
  -31 680
  -16 940
  5 436

  Zysk (strata) brutto

  7 987
  7 255
   4 836
  -31 425
  -120 726
  7 322

  Zysk (strata) netto

  6 111
  4 701
   3 074
  -28 226
  -20 186
  6 104

  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

  9 875
  26 132
   -18 596
  -20 499
  8 463
  8 407

  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

  -2 499
  -563
   3 732
  -305
  -4 389
  -7 036

  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

  -15 340
  -12 869
   5 852
  2 283
  12 228
  3 661

  Przepływy pieniężne netto, razem

  -7 964
  12 700
    -9 012
  -18 521
  16 302
  5 032

  Aktywa razem

  91 701
  86 103
   68 448
  88 928
  127 822
  165 383

  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

  82 133
  78 699
   65 592
  88 775
  99 389
  116 785

  Zobowiązania długoterminowe

  636
  949
   573
  303
  294
  232

  Zobowiązania krótkoterminowe

  30 092
  37 055
   43 449
  66 377
  72 943
  63 694

  Kapitał własny

  9 568
  7 404
   2 856
  153
  28 433
  48 598

  Kapitał zakładowy

  7 500
  7 500
   7 500
  7 500
  7 500
  7 500

  Liczba akcji (w szt.)

  3 000 000
  3 000 000
   3 000 000
  3 000 000
  3 000 000
  3 000 000

  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

  2,04
  1,57
  1,02
  -9,41
  -6,73
  2,03

  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

  3,19
  2,47
   0,95
  0,05
  9,48
  16,20

  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

  0,00
  0,00
   0,00
  0,00
  0,00
  0,00

   

   
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.