do góry


WALNE ZGROMADZENIE 2017


   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU REMAK S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  -  2017.10.9

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 oraz § 21 ust.2 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 9 października 2017 roku o godz. 12.00 w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A.;
  6. Zamknięcie obrad.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 23 września 2017 (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A.). Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie później niż 25 września 2017 roku, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 i w Opolu przy ul. Zielonogórskiej nr 3 (pok. Nr 405) w Opolu, w godzinach od 9.00 do 14.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 4–6 października 2017roku. Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. Żądanie takiemoże być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej zapisane w formacie PDF na skrzynkę e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
  Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki najpóźniej 17 września 2017 roku. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka będzie niezwłocznie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej: www.remak.com.pl. Do oświadczeń, wniosków i projektów uchwał składanych na piśmie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacjioraz w celu potwierdzenia liczby posiadanych akcji.Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawionew języku polskim. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A., w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania rawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej www.remak.com.pl. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd REMAK S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.
   

   

   

  Dokument
  Pobierz

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - lista powyżej 5%

  Pobierz plik

   

   

   


   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU REMAK S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  -  2017.06.12

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 oraz § 21 ust.2 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 12 czerwca 2017 roku o godz. 12.00 w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  3. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A.;
  6. Zamknięcie obrad.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 27 maja 2017 (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A.). Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie później niż 29 maja 2017 roku, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 i w Opolu przy ul. Zielonogórskiej nr 3 (pok. Nr 406) w Opolu, w godzinach od 9.00 do 14.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 7–9 czerwca 2017roku. Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. Żądanie takiemoże być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej zapisane w formacie PDF na skrzynkę e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
  Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki najpóźniej 21 maja 2017roku. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka będzie niezwłocznie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej: www.remak.com.pl. Do oświadczeń, wniosków i projektów uchwał składanych na piśmie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacjioraz w celu potwierdzenia liczby posiadanych akcji.Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawionew języku polskim. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A., w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania rawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej www.remak.com.pl. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd REMAK S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.
   

   

   

  Dokument
  Pobierz

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Wykaz akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - lista powyżej 5%

  Pobierz plik

   

   

   


   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU REMAK S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  -  2017.04.04

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 oraz § 21 ust.2 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 4 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00 w Opolu ul. Zielonogórska nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności REMAK S.A. za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. za rok obrotowy 2016;
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej REMAK S.A. za rok 2016, a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą REMAK S.A. oceny sytuacji Spółki za rok 2016 z uwzględnieniem wymagań wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego REMAK S.A. za rok obrotowy 2016;
  8. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nowej kadencji;
  11. Zamknięcie obrad.

  Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 19 marca 2017 (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A.).
  Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie później niż 20 marca 2017 roku, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 i w Opolu przy ul. Zielonogórskiej nr 3 (pok. Nr 406) w godzinach od 9.00 do 14.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 30 marca 2017 roku do 3 kwietnia 2017 roku. Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. Żądanie takie może być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej zapisane w formacie PDF na skrzynkę e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki najpóźniej 13 marca 2017 roku.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Spółka będzie niezwłocznie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej: www.remak.com.pl
  Do oświadczeń, wniosków i projektów uchwał składanych na piśmie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji oraz w celu potwierdzenia liczby posiadanych akcji.
  Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A., w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej www.remak.com.pl.
  Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji.
  Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
  W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd REMAK S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.

   

   

   

  Dokument
  Pobierz

   Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Wykaz akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - lista powyżej 5%

  Pobierz plik

   

   

   


   

   

   

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU REMAK S.A. O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  -  2017.01.26

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 4021 i 4022 oraz § 21 ust.3 Statutu „REMAK” S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Modernizacji Urządzeń Energetycznych „REMAK” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 26 stycznia 2017 roku o godz. 12.00 w Opolu przy ul. Zielonogórskiej nr 3 (sala nr 108) z następującym porządkiem obrad :

   

  1. Otwarcie Zgromadzenia;
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej REMAK S.A.;
  6. Zamknięcie obrad.

   

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 10 stycznia 2017 (dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A.).
  Na żądanie uprawnionego akcjonariusza zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i nie później niż 11 stycznia 2017 roku, podmiot ten wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i będzie wyłożona w Warszawie przy ul. Chłodnej 51 i w Opolu przy ul. Zielonogórskiej nr 3 (pok. Nr 406) w Opolu, w godzinach od 9.00 do 14.00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23 – 25 stycznia 2017 roku. Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy akcjonariuszy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy REMAK S.A. Żądanie takie może być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej zapisane w formacie PDF na skrzynkę e-mail: walne.zgromadzenie@remak.com.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki najpóźniej 4 stycznia 2017 roku.
  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną w formacie PDF na ww. skrzynkę e-mail projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
  Spółka będzie niezwłocznie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej: www.remak.com.pl.
  Do oświadczeń, wniosków i projektów uchwał składanych na piśmie lub w postaci elektronicznej należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji oraz w celu potwierdzenia liczby posiadanych akcji.
  Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.
  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy REMAK S.A., w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa należy dołączyć wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka także nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym projekty uchwał będą dostępne na stronie internetowej www.remak.com.pl.
  Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów zawierających nazwiska osób uprawnionych do ich reprezentacji.
  Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
  W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd REMAK S.A. prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad i posiadanie dokumentu tożsamości.

   

   

   

  Dokument
  Pobierz

   Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Projekt Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  Pobierz plik

   Załącznik do Projektu Uchwały nr 1

  Pobierz plik

   Uchwała podjęta przez NWZA

  Pobierz plik

   Wykaz akcjonariuszy na NWZA lista powyżej 5%

  Pobierz plik

   

   

   


   
  Dane kontaktowe


  Formularz kontaktowy

  "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez REMAK SA w celu odpowiedzi na pytanie, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych."

  Biuro Zarządu

  • Adres: 45-955 Opole, ul. Zielonogórska 3

  • Kontakt mailowy: zarzad@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 44 87 212

  Siedziba Spółki

  • Adres: 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51

  • Kontakt mailowy: remak@remak.com.pl

  • Telefon:+48 77 45 52 011

  logo remak

  Informacje o spółce

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000021123
  Kapitał zakładowy: 7.500.000PLN, Kapitał wpłacony: 7.500.000PLN
  BANK PEKAO SA - II Oddział w Opolu nr: 94 1240 3103 1111 0000 3483 0572

  Copyrights Remak S.A.